Regulamin Akcji „Akcja promocyjna dla Partnerów”

Uwaga: Treść oznaczona jako „Przykłady” nie stanowi integralnej części Regulaminu. Jest wskazówką, w celu ułatwienia zrozumienia Regulaminu w przypadku wątpliwości.

§1 Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Akcja promocyjna dla Partnerów” (Akcja). Opis Akcji w materiałach promocyjno-reklamowych ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. „Organizatorem” Akcji jest dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 98, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336780, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7010198361 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 260.000,00 PLN (Organizator).

§2 Czas trwania Akcji

 1. Akcja trwa od 22.11.2021 od godziny 9:00 do 22.12.2021 do godziny 17:00.

§3 Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. W akcji mogą wziąć udział uczestnicy Programu Partnerskiego (Partnerzy) oraz Użytkownicy posiadający konto w dpanel.pl (Użytkownicy), którzy dołączą do Programu Partnerskiego w czasie trwania Akcji i staną się Partnerami.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi o Akcji. Kwestie dotyczące Programu Partnerskiego określone są w Regulaminie Programu Partnerskiego (https://dhosting.pl/download/regulamin_program_partnerski.pdf).
 3. Partner za każde polecenie uznane za wykonane otrzyma łącznie 200,00 zł netto pomniejszone o kwotę rabatu udzielonego swojemu Klientowi Poleconemu oraz o środki przeznaczone na Fundację Mam Marzenie z zastrzeżeniem w §3 pkt. 4.
 4. Przykład: Wszystkie ceny w przykładzie to ceny netto. Partner dysponuje 30% prowizji od zakupu. Zdecydował się podzielić prowizję następująco: 10% zysku dla Partnera, 10% rabatu dla Klienta oraz 10% na wsparcie Fundacji. Cena za EWH to 240,00 zł. Rabat przyznany klientowi wynosi 24,00 zł. Prowizja dla Partnera wynosi 21,60 zł. Środki dla Fundacji wynoszą 21,60 zł

  Suma: 24,00 zł + 21,60 zł + 21,60 zł = 67,20 zł

  Bonusowe środki przyznane Partnerowi: 200,00 zł - 67,20 zł = 132,80 zł

  Suma prowizji dla Partnera: 132,80 zł +21,60 zł = 154,40 zł

 5. Partnerowi podczas trwania akcji przyznane zostanie 200,00 zł netto od polecenia Usługi lub Usług Prowizyjnych zgodnie z §3 pkt. 3, jeśli suma przyznanych za ten zakup prowizji nie przekracza 200 zł.
 6. Jeśli Klient Polecony opłaci Usługę lub Usługi Prowizyjne, których wartość przyznanej prowizji przekracza 200 zł będzie mu przyznana prowizja zgodna z obecnie posiadanym Poziomem Partnerstwa.
 7. Środki zostaną przyznane w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od zaksięgowania wpłaty przez Klienta Poleconego za Usługi bądź Usługę Prowizyjną.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużonego okresu czasu na przyznanie bonusowych środków.
 9. Akcją objęte są roczne pakiety Elastycznego Web Hostingu oraz pakiety Poczty Biznesowej.
 10. Podstawą uznania polecenia za kwalifikujące się do wypłaty bonusowej prowizji jest opłacenie przez Klienta Poleconego Usługi Prowizyjnej, która zarejestrowana została w czasie trwania Akcji.
 11. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

§4 Warunki Akcji

 1. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez Organizatora z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału Uczestników, którzy skorzystali z Akcji.

§5 Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Akcji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, pesel lub NIP oraz adres e-mail.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik może składać:
  • pisemnie na adres: dhosting.pl Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Akcja promocyjna dla Partnerów”;
  • drogą elektroniczną przy pomocy wiadomości e-mail na adres: bok@dhosting.pl.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących Reklamacji niniejszej Promocji stosuje się zapisy Regulaminu o świadczeniu usług hostingowych dhosting.pl (https://dhosting.pl/download/regulamin_dhosting_pl.pdf).

§7 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://dhosting.pl/regulamin-akcja-dla-partnerow.html.

W skrócie

 • Otrzymasz 200,00 zł netto prowizji za polecenie pomniejszone o rabat dla klienta i środki dla Fundacji Mam Marzenie.
 • Akcja skierowana jest do wszystkich członków Programu Partnerskiego.
 • Dotyczy rocznych pakietów EWH oraz Poczty Biznesowej.

Akcja trwa od 22.11.2021 od godz. 09:00 do 22.12.2021 do godz. 17:00.

Jeśli wartość prowizji przekroczy 200,00 zł netto, otrzymasz kwotę zgodną z aktualnym poziomem partnerstwa.

Chcę polecać