POLITYKA PRYWATNOŚCI dhosting.pl

I. DEFINICJE

 1. Administrator – spółka pod firmą dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822, KRS: 0000336780.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę na świadczenie Usług przez Administratora.
 4. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w szczególności Użytkownik oraz osoba, nie będąca Użytkownikiem ale np. kierująca do Administratora zapytanie w formie e-maila.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 6. Regulamin – Regulamin Serwisu Hostingowego „dhosting.pl”.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dhosting.pl, w ramach którego świadczone są Usługi.
 9. Usługi – usługi hostingowe świadczone zgodnie z Regulaminem drogą elektroniczną przez Administratora, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 10. Użytkownik – osoba, upoważniona przez Klienta lub sam Klient, korzystająca z Serwisu w związku z zawartą przez Klienta umową z Administratorem.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności za pośrednictwem Serwisu, Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator:
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych;
  • informuje o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  • dba o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp Podmiotów danych do informacji o ich przetwarzaniu. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
 4. Administrator ceni zaufanie, jakim obdarzają go Użytkownicy oraz Klienci, powierzając Dane osobowe w celu realizacji zamówienia i dlatego Administrator zawsze korzysta z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.
 5. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego Dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Administrator zawsze w jasny sposób informuje o danych, które gromadzi, w jaki sposób i komu je przekazuje oraz udziela informacje o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 6. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez Administratora Danych osobowych, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

III. OGÓLNE ZASADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poufność i bezpieczeństwo Danych osobowych stanowią priorytet działań Administratora.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera i przechowuje Dane osobowe.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności Danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 4. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 5. Administrator podejmuje niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

IV. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z SERWISU
  • Aby móc korzystać z Serwis Klient musi zawrzeć z Administratorem umowę, w związku z czym konieczne jest podanie w szczególności następujących danych dotyczących Klienta oraz Użytkowników:
   • imię i nazwisko;
   • adres zamieszkania;
   • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub PESEL;
   • adres poczty elektronicznej (e-mail);
   • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny).
  • Podstawą przetwarzania Danych osobowych związanych z zawartą umową jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 2. CELE ANALITYCZNE, STATYSTYCZNE I BADAWCZE
  • Administrator może przetwarzać Dane osobowe Podmiotów danych w celach analitycznych, statystycznych i badawczych, w szczególności poprzez analizę aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji przez Podmioty danych, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. KONTAKT TELEFONICZNY
  • W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 5. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
  • W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekucji ewentualnych roszczeń wynikających ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, Administrator może przetwarzać niektóre Dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia Administratora, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 6. REALIZACJA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW
  • W celu umożliwienia skorzystania z uprawnień wynikających z RODO, w szczególności dot. możliwości składania skarg, zapytań oraz wniosków, Administrator ma prawo do przetwarzania w tym celu niektórych Danych osobowych.
  • Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Użytkownikowi realizacji uprawnień wynikających z RODO.

V. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy na świadczenie przez Administratora Usług.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe, mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych oraz agencjom marketingowym.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Podmiotów danych) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług oferowanych przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

W stosunku do Użytkowników mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia Usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego i analiz sprzedaży. Profilowanie polega na automatycznym odczytywaniu zainteresowań Użytkownika i ma na celu jedynie lepsze dopasowanie świadczonych Usług do potrzeb konkretnego Klienta. Profilowanie ma wpływ na oferowane Użytkownikowi reklamy, lecz nie wywołuje skutków prawnych, jak również nie jest oparte o dane tzw. wrażliwe (dane szczególnej kategorii).

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z wyłączeniem przypadków, które nakładają na Administratora inny okres przechowywania Danych osobowych, Administrator przechowuje Dane osobowe, przez okres obowiązywania umowy zawartej z Klientem jak również przez okres 6 lat od jej rozwiązania lub zakończenia.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. W przypadku, gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przetwarza te dane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do ww. celów.
 4. W przypadku, gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Podmiot danych, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych osobowych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie.
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia Danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:
  • w formie pisemnej na adres: dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa;
  • drogą e-mailową na adres: iod@dhosting.pl.
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 6. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Podmiotów danych.

XI. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych – Pana Rafała Kuśmidra.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem: iod@dhosting.pl.

XII. COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta oraz Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Serwis wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
  • optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
  • identyfikacji Użytkowników jako w danej chwili zalogowanych w Serwisie i pokazywania, przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  • zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z formularzy zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Serwisu;
  • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu w panelu administracyjnym, Google Analytics, HotJar oraz Heap Analytics;
  • gromadzenia i analizowania statystyk w celu kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem czatu wbudowanego w narzędzie Freshdesk;
  • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach z Serwisu oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads oraz Facebook Ads;
  • zapamiętywania wszystkich produktów dodanych do koszyka w celu ułatwienia złożenia zamówienia;
  • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
  • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Google Analytics.
 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
  • Ustawienia plików cookies Internet Explorer
  • Ustawienia plików cookies Edge
  • Ustawienia plików cookies Chrome
  • Ustawienia plików cookies Firefox
  • Ustawienia plików cookies Opera
  • Ustawienia plików cookies Safari
  • Pliki cookies w Android
  • Pliki cookies w Blackberry
  • Pliki cookies w iOS (Safari)
  • Pliki cookies w Windows Phone

XIII. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom wynikającym bądź to ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, bądź też w wyniku zmian w zakresie świadczonych przez Administratora. Administrator będzie informować o zmianach w Polityce Prywatności na stronach internetowych lub w Serwisie informując o terminie wprowadzenia zmian, tak byś mógł skorzystać z przysługujących Ci na podstawie RODO praw, w szczególności cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu.

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 (22) 292 01 01

fax +48 (22) 292 01 11

Nasza infolinia jest dostępna w godzinach: od 9:00 do 17:00 (pn-pt).

Na zgłoszenia e-mail odpowiadamy całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Dział handlowy

tel. +48 (22) 292 01 23

Formularz kontaktowy